وظایف امور بیمه

وظایف امور بیمه

عقد قرارداد بیمه تکمیلی برای کلیه اعضای شاغل

اعمال تغییرات ماهانه اعضای بیمه تکمیلی و اعلام اسامی به مدیریت مالی دانشگاه

حضورنماینده بیمه در دانشگاه به منظور بررسی پرونده ها و پاسخگویی به اعضاء

عقد قرارداد بیمه عمربرای کلیه اعضای شاغل و بازنشسته دانشگاه و دریافت غرامت آن

کتابت کمک هزینه ازدواج و فوت برای واجدین شرایط برای کلیه اعضای شاغل ، بازنشسته و مستمری بگیران

بازنشستگان و مستمری بگیران تعویض ، ابطال ، صدور اولیه و المثنی دفترچه خدمات درمانی کلیه اعضای شاغلین

ذخیره ویا بازخرید مرخصی های هیات علمی که دارای سوابق اجرایی دارند

با استقرار نماینده بیمه در دانشگاه ارائه تسهیلات بیمه خودرو