بازنشستگی

وظایف اداره بازنشستگی به شرح ذیل می باشد

صدور ابلاغ و برقراری حقوق بازنشستگی کارمندان و اعضاء هیات علمی   
برقراری حقوق وظیفه وراث قانونی شاغلین و بازنشستگان متوفی
برقراری و تغییر کمک هزینه عائله مندی و اولاد بازنشسته و مستمر ی بگیر  

قطع حقوق بازنشستگان و مستمر بگیران متوفی

استرداد کسور بازنشستگی کارکنان ( در نتیجه صدور حکم اخراج ، استعفاء )
انتقال کسور بازنشستگی بین صندوق های بیمه 
بررسی سابقه خدمت مورد قبول بازنشستگی
محاسبه بدهی نظام سربازی
معافیت از پرداخت کسور بازنشستگی
محاسبه بدهی کسور بازنشستگی سنوات غیر رسمی 
محاسبه حقوق بازنشستگی 
بررسی پرونده و سوابق خدمت کارکنان و اعضاء هیات علمی از نظر احراز شرایط بازنشستگی در صورت ارجاع
مکاتبه با سایر سازمانها جهت استعلام سابقه خدمت کارکنان و اعضای هیات علمی در حین بازنشستگی
دریافت قوانین و مقررات مصوب در خصوص بازنشستگی و اجرای قوانین مذکور مطابق بخشنامه های اجرایی
بررسی پرونده های راکد کارکنانی که سابقاً در این دانشگاه مشغول به کار بوده اند بر حسب تقاضای آنان و ارسال گواهی سابقه خدمت به سازمانهای دیگر

ارتباط مستمر با سازمان بازنشستگی استان
تکریم ارباب رجوع