انفورماتیک

  معصومه مرتضی زاده( 3477)

    · ایجاد و تصحیح کارتابل  اداری برای همکاران در نرم افزار اتوماسیون اداری ، ودادن دسترسی های لازم طبق مقررات

    ·ایجاد و تصحیح دسترسی منوی اداری برای همکارانی که در نرم افزار اتوماسیون اداری ، دارای کارتابل اداری هستند
· تعریف امضاء برای صاحبان امضاءدر اتوماسیون
· تعریف امضاء الگوهای نامه در اتوماسیون
· ارسال پیامهای مربوط به مدیریت منابع انسانی در اتوماسیون
· 
ایجاد دسترسی جهت صدور درخواست مرخصی و گزارشات مربوط به آن  در نرم افزار اتوماسیون اداری
· تعریف انواع  مرخصی برای همکاران طبق آیین نامه وتعریف امکان استفاده آن برای همکاران
·  مدیریت پرتال امور اداری

         ·تعریف تقویم کاری وگروه های کاری وگروه های کسر کاری وگروه های اضافه کاری ساعت کاری  کارکنان                                                                      

      · تعریف افرادبه دستگاههای حضور وغیاب و نیز امکان گزارش گیری گزارشات مربوط به ورود و خروج برای مسئولین مربوطه