معرفی‌مدیر‌منابع‌انسانی ، اداری و پشتیبانی


مدیر منابع انسانی،اداری وپشتیبانی

                                                                  


نام ونام خانوادگی: دکتر رضا اسد پور