معرفی‌مدیر‌منابع‌انسانی ، اداری و پشتیبانی

 


 

مدیر منابع انسانی،اداری وپشتیبانی

                                                                  


نام ونام خانوادگی: کامران خان ماکو