معرفی کارکنان کارگزینی غیر هیات علمی

                                      

                     

                                                  

                                                              

                                                                 خلیل راه نو              

                                                رئیس کارگزینی            

 

 

 

        

مهرداد مطلق العنان             علیرضا زرینه بافی                       سیما مقدم نیا                                               
 کارشناس مسئول              کارشناس امور اداری                   کارشناس امور اداری