شورای مدیران اداری دانشگاه های منطقه ۳ کشور


                                                   دکتر رضا اسدپور             

   دبیر شورای منابع انسانی وپشتیبانی منطقه 3

تلفن ثابت 33393414-041