کار گروه سامانه منابع انسانی و هوشمند سازی

     معصومه مرتضی زاده

    کارشناس مسئول انفورماتیک

تلفن ثابت 33393477-041