کارگروه پشتیبانی و تدارکات

                                                   محمد مفیدی              

    معاون امور پشتیبانی

تلفن ثابت 33393401-041


محمد شاهرودی

    کارشناس مسئول اداره پشتیبانی

تلفن ثابت 33393411-041