معرفی کارکنان کارگزینی غیر هیات علمی

تعداد بازدید:۴۸۵۸

                                      

                     

                                                  

                                                              

                                                                 خلیل راه نو              

                                                رئیس کارگزینی            

 

 

 

        

حسن جهانگیری                          علیرضا زرینه بافی                       سیما مقدم نیا                                               
     کارشناس                                کارگزین مسئول                     کارشناس امور اداری    
آخرین ویرایش۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۸