وظایف اداره پشتیبانی و امور عمومی

تعداد بازدید:۱۱۴۲۸

شرح وظایف اداره پشتیبانی و امور عمومی
- ارجاع و تقسیم کار بین کارپردازان و پیگیری امور ارجاعی

     - نظارت بر امور کارپردازی و ایجاد هماهنگی جهت ارتقاء بهره وری

     - نظارت بر اجرای آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه در سطح اولیه (قبل از انجام معامله.

    - رسیدگی و بررسی اولیه اسناد هزینه تنظیم شده توسط کارپرداز و تایید و ارسال آن به حسابداری واحد.

  - پیش بینی نیاز واحدهای تحت پوشش در طول سال و درخواست خرید و انبارداری اقلام خریداری شده با هماهنگی مسئول انبارداری.

  - تنظیم پیش نویس مکاتبات مربوط به امور مختلف و ثبت اسناد و هزینه صادر شده.

  - هماهنگی با مسئول حسابداری واحد و نظارت بر انجام خرید توسط کارپرداز از لحاظ پادار بودن اعتبار و عد م ایجاد تعهدهای بدون پشتوانه اعتباری و مالی و نظارت بر اجرای بخشنامه های واصله در انجام خریدها توسط کارپردازی

  - بررسی پرونده خودروهای دانشگاه از نظر روند و سابقه تعمیر و خریدهای یدکی و ارائه گزارش به معاون پشتیبانی.

  - اقدامات لازم جهت فروش اقلام و اجناس زاید و غیر قابل نیاز و اسقاطی با اخذ مجوز و طی مراحل قانونی.

  - نظارت بر تنظیم قراردادهای مختلف ازقبیل واگذاری امور خدماتی- نگهداری که توسط مسئول قراردادها آماده شده و ارائه گزارش لازم به مسئول مافوق.

  - نظارت بر امورات مربوط به سفارشات خارجی ازجمله خرید و ترخیص کالاهای وارده در راستای گشایش اعتبار و قوانین و مقررات مربوطه.

       - نظارت دقیق و کامل بر حسن اجرای برنامه های امور نقلیه

       - نظارت بر حسن اجرای وظایف کارکنان تحت سرپرستی واحد.

- نظارت بر حسن اجرای وظایف واگذاری شرکت های خدماتی طرف قرارداد

آخرین ویرایش۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۳