وظایف معاون پشتیبانی

تعداد بازدید:۴۰۳۵
           
             

شرح وظایف معاون پشتیبانی


          - سازماندهی، نظارت و هماهنگی لازم در تهیه و تنظیم برنامه کار ادارات تابعه.

- هماهنگی و برگزاری مزایده و مناقصه و انعقاد قراردادهای خدماتی و تدارکاتی با شرکتهای طرف قرارداد
دانشگاه.

- رسیدگی و نظارت به نحوه معاملات و تنظیم اسناد هزینه خریدها و ارسال آن به مدیریت امور مالی.

- اداره امور انبارهای اموال عمومی دانشگاه.

- رسیدگی به وضعیت فضای سبز و محوطه دانشگاه و ارائه نکته نظرات لازم.

- ارائه گزارش لازم از انجام امور حمل و نقل دانشگاه به مدیر منابع انسانی، اداری و پشتیبانی.

- انجام امور اداری و مالی واحد مربوطه و گزارش لازم به مدیر منابع انسانی، اداری و پشتیبانی.

- نظارت بر فعالیت امور تدارکات و انبارداری، امور عمومی و فضای سبز دانشگاه.

- همکاری در تهیه بخشنامه ها و دستورالعمل های مربوط به فعالیت های خدمات عمومی.

- شرکت در جلسات در غیاب مدیر.

- همکاری در زمینه تهیه و تنظیم بودجه سالانه واحد جهت تصویب در مدیریت بودجه و تشکیلات دانشگاه.

- رسیدگی به نحوه انجام هزینه ها در واحد و اتخاذ تدابیر لازم.

آخرین ویرایش۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۳