مسئول امور نقلیه

تعداد بازدید:۳۳۹۶

نام:عوض

نام خانوادگی :دیندارباروقی


شرح وظایف مسئول امور نقلیه

- کنترل حضور و غیاب رانندگان تحت سرپرستی.

- تنظیم احکام رانندگان جهت ماموریت های برون شهری.

- بازدید از خودروهای تحت تعمیر.

- تنظیم برنامه های حمل و نقل و نگهداری خودروهای تحت اختیار دانشگاه.

- ارائه گزارش عملکرد به مقام مافوق.

- نظارت دقیق و کامل بر حسن اجرای برنامه های امور نقلیه.

آخرین ویرایش۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۳