مسئول انبارداری

تعداد بازدید:۲۴۰۶
 نام :هادی


نام خانوادگی : حیدرپور
شرح وظایف مسئول انبارداری


- ثبت و کنترل مواد مصرفی شدنی موجود در انبار.

- ثبت و کنترل موجودی انبار با دفاتر مربوطه.

- ارائه گزارش از فعالیتهای انجام شده به مقام مافوق.

- تحویل گرفتن لوازم خریداری شده توسط کارپردازان و ثبت در رایانه و دفاتر مخصوص.

- رسیدگی به وضعیت کلی انبار ازنظر طبقه بندی لوازم و وسایل نظافت.

- نظارت بر امر تحویل وسایل و لوازم خریداری شده و موجودی در انبار.

- ارائه راهکارهای لازم درزمینه انبارداری.

- مراقبت در حفاظت و ایمنی انبار از لحاظ جلوگیری از فساد و شکستگی و غیره.

- کنترل وسایل خریداری شده ازلحاظ مرغوبیت و تطابق با موارد مندرج در فاکتور.

- ثبت وسایل خریداری شده در نرم افزار مربوطه.


آخرین ویرایش۱۰ دی ۱۳۹۳