کارگزینی هیات علمی

تعداد بازدید:۳۶۱۵

 

شرح وظایف کارگزینی هیات علمی


 

استخدام اعضای هیات علمی شامل : بورسیه ها و متقاضیان آزاد در قالب طرح سربازی ،پیمانی طبق مصوبات هیات اجرایی جذب اعضای هیات علمی دانشگاه پس از طی مراحل اداری و اخذ نتیجه استعلام‌ها مربوط.

 صدور احکام مأموریت علمی کوتاه مدت ، موقت و قطعی خارج از کشور مأموریت روزانه داخل کشور اعضای هیات علمی.

 مکاتبه با وزارت متبوع در خصوص معرفی وام مسکن اعضای هیات علمی اخذ مجوز تبدیل وضعیت استخدامی اعضای رسمی آزمایشی مجوز خروج از کشور اعضای هیات علمی مشمول طرح سربازی ،آزاد نمودن دانشنامه فک رهن از وثیقه ملکی و... .

 انجام امور مربوط به متقاضیان راتبه تحصیلی (بورس)از قبیل : به ترتیب تشکیل پرونده و اخذ مدارک اخذ نام کاربری و گذر واژه برای متقاضیان ارسال مدارک از طریق سیستم مشارکت دانشجو به وزارت متبوع جهت اخذ حکم بورس دریافت گزارش پیشرفت تحصیلی دریافت حکم بورس و نگهداری پرونده بورس تا زمان فراغت از تحصیل و درخواست استخدام پیگیری تعهدات بورسیه های مستنکف از اداره کل بورس و امور دانشجویان

 نگهداری آمار و اطلاعات به روز اعضای هیات علمی بورسیه ها و بازنشستگان هیات علمی در سیستم پرسنلی و پایگاه های اطلاعاتی Excell و Access.

 بررسی پرونده های اعضای هیات علمی حائز شرایط بازنشستگی در پنج سال آینده.

 

 

آخرین ویرایش۱۴ مهر ۱۳۹۴